Promocje
ŻŁOBEK Gazetki Standardy MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
ŻŁOBEK Gazetki Standardy MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

29,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

szt.
MEGA TEKA SPECJALISTY MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
MEGA TEKA SPECJALISTY MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

149,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

szt.
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

26,00 zł

Cena regularna: 29,00 zł

szt.
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA SPECJALNEGO  MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA SPECJALNEGO MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

30,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

szt.
IPET WOPFU MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
IPET WOPFU MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

39,00 zł

Cena regularna: 44,00 zł

szt.
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym

Realizując założenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) poniżej przedstawiam podstawowe informacje.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzam?

Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzam dane osobowe klientów takie jak:

• imię i nazwisko

• numer NIP (opcjonalnie, w przypadku ich podania w związku z zawartą umową sprzedaży i zakupu),

• adres e-mail

• adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy)

• imię i nazwisko użytkownika (jeżeli takowe podane zostaną w ramach formularza kontaktowego lub korespondencji z danym użytkownikiem),

• pseudonim lub nick użytkownika (jeżeli takowe podane zostaną w ramach formularza kontaktowego lub korespondencji z danym użytkownikiem)

• adres e-mail użytkownika (jeżeli takowe podane zostaną w ramach formularza kontaktowego lub korespondencji z danym użytkownikiem). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestem ja, czyli: Angelika Perdek - Chabinowska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie: Pani Andzia- Szkolenia i Konsultacje. Angelika Perdek - Chabinowska, zarejestrowaną ul. Chryzantemowa 9, 98-300 Wieluń, NIP 8322073517, REGON: 527116795, zwaną dalej Pani Andzia.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://paniadzia.pl (zwaną dalej „Serwis”).

Pani Andzia szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu https://paniandzia.pl.

W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

Słownik pojęć:

• cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

• log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

• adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

• protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestem ja, czyli: Angelika Perdek - Chabinowska, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie: Pani Andzia – szkolenia i konsultacje. Angelika Perdek - Chabinowska zarejestrowaną ul. Chryzantemowa 9, 98-300 Wieluń, NIP 8322073517, REGON: 527116795, zwaną dalej Pani Andzia, mail: kontakt@paniandzia.pl.

 

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

– nazwy stacji Użytkownika

– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

– czasu nadejścia zapytania;

– pierwszego wiersza żądania http;

– kodu odpowiedzi http;

– liczby wysłanych przez serwer danych;

– adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

– informacji o przeglądarce Użytkownika;

– informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

– zarządzania Serwisem;

– stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;

– adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

– numer telefonu;

– adres i nazwa firmy;

– treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia, zgłoszenia).

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

• przygotowania, zawarcia i realizowania umowy,

• wykonania obowiązków obciążających Administratora w myśl obowiązujących przepisów prawa,

• archiwizowania danych

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

• badania satysfakcji,

• rozpoznawania reklamacji, uwag, zastrzeżeń i propozycji,

• wymiany korespondencji,

• przygotowywania analiz i statystyk mających na celu rozwijanie i polepszanie świadczonych usług,

• podjęcia działań marketingowo – promocyjnych – po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

Podanie danych osobowych jest co prawda dobrowolne, nie mniej jednak jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy, realizacji umowy, udzielania odpowiedzi na skierowane pytania i żądania oraz dla realizacji obowiązków prawnych a Administrator uzyskał dostęp do danych osobowych bezpośrednio od osoby której danej osobowe pochodzą, od osoby upoważnionej do przekazania jej danych osobowych lub uzyskał dane z dostępnych oraz legalnych stron internetowych, rejestrów lub zbiorów danych.

W przypadku gdy dana osoba nie wyrazi zgody na podanie danych osobowych, nie ma możliwości w szczególności zawarcia umowy z Administratorem, jak również mogę nie mieć możliwości dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja, w której dana osoba nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowo – promocyjnych. Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowo – promocyjnych jest zgodą dobrowolną i nie wywiera wpływu na zawarcie innych umów.

Administrator lub upoważnione przez niego osoby mogą kontaktować się z osobą której dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu:

• zapewnienia prawidłowego realizowania zobowiązań związanych z umową,

• zapewnienia przestrzegania zobowiązań związanych z umową,

• przygotowania umowy lub wprowadzenia do niej zmian,

•udzielenia odpowiedzi na wiadomość i zgłoszenia,

• zrealizowania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przeze mnie usługami (np. dostawcy usług IT, księgowym, prawnikom, firmom świadczącym usługi hostingowe).

Możliwe jest przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), co w szczególności może być związane z wykorzystywanymi narzędziami informatycznymi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Podmioty, które uzyskają ode mnie dane osobowe zobowiązane są do przestrzegania procedur związanych z ochroną danych osobowych, które to przewidziane są w obowiązujących przepisach prawa.

 

Prawa Użytkownika

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa:

• prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych

• prawo uzyskania kopii danych

• prawo do sprostowania

• prawo do usunięcia danych

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych

• prawo do przenoszenia danych

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

• prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego, którym przykładowo w przypadku Polski jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień osoba, której dane są przetwarzane powinien skontaktować się z Pani Andzia drogą e-mailową na adres: kontakt@paniandzia.pl

Kierując żądanie do Pani Andzia dana osoba powinna uczynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

• z jakiego uprawnienia chce skorzystać dana osoba,

• jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje o przyczynach takiego przedłużenia.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Żądanie danej osoby będzie realizowane nieodpłatnie, przy czym możliwe jest pobranie stosownej opłaty w przypadku:

• zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna);

• zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych lub oczywiście nieuzasadnionych.

W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty dana osoba może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego – w przypadku Polski jest to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przez jaki czas przetwarzane są dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Orientacyjnie Administrator wskazuje, że dane osobowe najczęściej przechowywane są przez okres 7 lat od zrealizowania ostatniego z obowiązków umownych, co powiązane jest z terminem przedawnienia o którym mowa w art. 118 Kodeksu cywilnego oraz jednym dodatkowym rokiem na wypadek, gdyby przed upływem terminu sześcioletniego Administrator nie otrzymał odpisu pozwu lub wniosku.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach związanych z zawarciem i realizacją umów jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Ostatnią podstawą prawną może być dobrowolnie udzielona zgoda dla Administratora.

 

Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

– ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;

– późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

„własne” – zamieszczane przez Serwis;

„zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: w przeglądarce Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

Newsletter

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia prosimy jedynie o podanie imienia oraz adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl