Promocje
ŻŁOBEK Gazetki Standardy MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
ŻŁOBEK Gazetki Standardy MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

29,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

szt.
MEGA TEKA SPECJALISTY MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
MEGA TEKA SPECJALISTY MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

149,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

szt.
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

26,00 zł

Cena regularna: 29,00 zł

szt.
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA SPECJALNEGO  MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
WPISY DO DZIENNIKA PEDAGOGA SPECJALNEGO MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

30,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

szt.
IPET WOPFU MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ
IPET WOPFU MATERIAŁ EDUKACYJNY W FORMIE CYFROWEJ

39,00 zł

Cena regularna: 44,00 zł

szt.
Regulamin

 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Pani Andzia Szkolenia i Konsultacje, dostępny pod adresem internetowym: www.paniandzia.pl , prowadzony jest przez Angelikę Perdek-Chabinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy: Pani Andzia Szkolenia i Konsultacje Angelika Perdek-Chabinowska zarejestrowaną ul. Chryzantemowa 9, 98-300 Wieluń. Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8322073517, REGON 527116795.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

2. Definicje: Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pani Andzia Szkolenia i Konsultacje Angelika Perdek- Chabinowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8322073517, REGON 527116795.

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.paniandzia.pl . Sklep jest zautomatyzowany.

7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Produkt – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą (treści cyfrowe- materialy edukacyjne/ dydaktyczne objęte 5 % VAT).

15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

 

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@paniandzia.pl

2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 98 9256 0004 0725 6749 2000 0010

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail: kontakt@paniandzia.pl

 

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies.

Ważne! Pliki są przesyłane automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Klient pobiera je samodzielnie za pośrednictwem przesłanego przez system linku (należy sprawdzić SPAM).

Materiały edukacyjne w formie cyfrowej są zapisywane i przesyłane najczęściej w formacie/ programie Zip, Word, Pdf, PowerPoint. Tresci cyfrowe wymagają ewentualnej modyfikacji zgodnie z potrzebami Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedniego oprogramowania do odczytu zakupionych materiałów.

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Produkty cyfrowe: koszt dostawy 0 zł.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający transakcję. Faktury są wystawiane na podstawie podania numeru NIP wyłacznie dla firm i instytucji dokonujących zakupu. Dla osób fizycznych wystawiany jest paragon. Istnieje możliwość otrzymania  faktury na żądanie osoby fizycznej będącej nabywcą towaru (treści cyfrowej) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym wskazanym w danych kontaktowych firmy. Paragony i faktury mają postać dokumentu elektronicznego wysyłanego przez system. 

 

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać do „koszyka”.

2. Wybrać metodę płatności za zamówienie a także podać dane niezbędne do realizacji zamówienia- w tym poprawny adres mailowy na jaki ma zostać wysłany materiał edukacyjny w formie cyfrowej. 

3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz opłacić zamówienie. 

4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Oferowane produkty wysyłane są drogą elektroniczną w formacie pdf lub doc (docx) do wydruku własnego. Materiały są wysyłane również w formie komprsji ZIP. Sklep jest zautomatyzowany- oznacza to, że po zaksięgowaniu płatności automatycznie jest wysyłany mail z linkiem do samodzielnego pobrania materialu. Należy sprawidzić SPAM.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: zwykłym przelewem na rachunek sprzedawcy; za pośrednictwem platformy płatniczej.

 

Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest obowiązany do realizacji zamówienia.

2. Realizacja zamówienia następuje po jego opłaceniu automatycznie.

 

Operatorem płatności jest Autopay S.A.

Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. W momencie uruchomienia linku do pobrania pliku cyfrowego Klient traci możliwość odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).

 

Reklamacja i gwarancja

1. Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować na adres email: kontakt@paniandzia.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

3. Umową Sprzedaży objęte są Produkty cyfrowe. 

Treści cyfrowe do samodzielnego wydruku w postaci materiałów edukacyjnych/ dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów.

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym.

 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze sklepu jest Sprzedawca.

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

 

Postanowienia końcowe

1. Zakupione materiały można wykorzystywać do celów edukacyjnych w swojej pracy w placówkach edukacyjnych a także wykorzystywać do celów edukacyjnych w ramach realizacji zajęć z dziećmi w domu, wykorzystać jako materiały edukacyjne w szkole i przedszkolu.

2. Zakupionych materiałów nie można publikować i rozpowszechniać na stronach internetowych, serwisach społecznościowych, udostępniać lub odsprzedawać osobom trzecim.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wszelkie prośby i skargi prosimy kierować na adres mailowy kontakt@paniandzia.pl

 

Dodatkowe informacje:

Faktury z odroczonym terminem płatności na placówki oświatowe/ instytucje- zamówienia należy dokonać mailowo.

Materiały bezpłatne- w celu otrzymania bezpłatnego materiału należy zakupić w tym samym zamówieniu (koszyku) inny produkt cyfrowy. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl